IX Doroczne Spotkanie Stowarzyszenia DAFA

IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA w Zamku w Pułtusku
IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA w Zamku w Pułtusku

IX Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia DAFA dokonało wyboru nowych władz na trzyletnią kadencję. Walne Zebranie było częścią Dorocznego Spotkania DAFA, zorganizowanego 28 maja w Zamku w Pułtusku, w którym udział wzięło ponad 120 gości – reprezentantów firm członkowskich. Stanowisko Prezesa Stowarzyszenia zostało ponownie powierzone Witoldowi Okońskiemu.

Prezesem Stowarzyszenia Wykonawców Dachów Płaskich i Fasad DAFA, w wyniku głosowania na IX Walnym Zgromadzeniu Członków DAFA, został na kolejną kadencję Witold Okoński. Do nowego Zarządu powołano również: Macieja Borodzicza, Adama Krzanika, Krzysztofa Pruszyńskiego, Adama Sulasza. Na Członków Komisji Rewizyjnej wybrano: Wojciecha Całkę, Jarosława Kowalczyka, Mariusza Pawlaka.

Witold Okoński, prezes Stowarzyszenia DAFA
Witold Okoński, prezes Stowarzyszenia DAFA

Składając sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2014, Prezes Zarządu Witold Okoński podkreślił rolę DAFA jako organizacji, która od ponad dekady nadaje kształt branży budowlanej w Polsce, wytyczając standard dla budownictwa oraz inspirując do innowacji. Współpraca z najbardziej prestiżowymi i opiniotwórczymi organizacjami branżowymi w Europie (IFBS, IFD, FLL) umożliwia przekazywanie wiedzy z krajów o dłuższej tradycji wykorzystywania nowych technologii w budownictwie w formie publikacji technicznych. Wskazał na dynamikę rozwoju Stowarzyszenia w kontekście dziesięciu nowych firm członkowskich przyjętych w ubiegłym roku.

Osiem Grup Merytorycznych niewątpliwie wyróżnia stowarzyszenie DAFA na tle organizacji wyznaczających poprawną jakość i systematyzujących wytyczne dla technologii dachów płaskich i fasad. Podsumowania prac w tych grupach podjęli się ich reprezentanci.

Piotr Olgierd Korycki (Koordynator GM AKUSTYKA) podsumował działalność zespołu, któremu w krótkim czasie udało się stworzyć autorskie opracowanie w postaci „Katalogu rozwiązań akustycznych”- cennego narzędzia dla projektantów i architektów. Przywołał cele grupy, jakimi są: rozwój zagadnień tematycznych, rozpowszechnienie wiedzy o akustyce oraz prezentowanie rozwiązań, technologii i doświadczeń firm członkowskich z tego zakresu. Informując o zamiarach wydania II edycji Katalogu, zaprosił do współpracy.

Witold Okoński omówił działania w GM DACHY ZIELONE skoncentrowane na wydaniu „Wytycznych dla dachów zielonych” na bazie tłumaczenia FLL. Wskazał na zaangażowanie w projekt niezależnych ekspertów oraz licznego grona reprezentantów firm członkowskich.

Piotr Olgierd Korycki podczas majowego spotkania członków DAFA podsumował prace Grupy Merytorycznej AKUSTYKA, która zaowocowała wydaniem „Katalogu rozwiązań akustycznych”
Piotr Olgierd Korycki podczas majowego spotkania członków DAFA podsumował prace Grupy Merytorycznej AKUSTYKA, która zaowocowała wydaniem „Katalogu rozwiązań akustycznych”

Piotr Olgierd Korycki (Koordynator GM PŁYTY WARSTWOWE) przywołał zorganizowane pod egidą DAFA spotkanie wiodących producentów płyt warstwowych, dotyczące możliwości standaryzacji tego sektora rynku i opracowania spójnych wytycznych w ramach GM.

Michał Wilk (GM LEKKA OBUDOWA) zrelacjonował zorganizowane przez DAFA spotkanie prawie wszystkich znaczących producentów blach trapezowych w kontekście projektowania warstwy nośnej dachu. Zaapelował do producentów o podawanie danych charakteryzujących przekrój blachy trapezowej dla każdego profilu.

Ewelina Klin podsumowała działalność GM BHP, skoncentrowaną na opracowaniu „Wytycznych DAFA dla bezpiecznego prowadzenia robót dachowych i elewacyjnych”.

Adam Krzanik zachęcił wykonawców do udziału w Panelach Dyskusyjnych DAFA, które poruszają istotne problemy funkcjonowania firm, mając na celu ochronę ich interesów.
Spotkania panelowe są unikalną na polskim rynku platformą bezpośredniej komunikacji i wymiany doświadczeń między wykonawcami. W ubiegłym roku odbyły się trzy Panele dotyczące m.in. zastosowania prawa w praktyce, podpisywania umów oraz zagadnień ubezpieczeniowych.

dafa-mpawlakMariusz Pawlak omówił edukacyjną rolę Stowarzyszenia, która realizowana jest m. in. poprzez naukowo-techniczne konferencje, organizowane w ramach targów BUDMA:
– IV Konferencja „DAchy i FAsady – Nowoczesność i bezpieczeństwo”, 2014r.
– V Konferencja „DAchy i FAsady – Zielona przyszłość budownictwa miejskiego”, 2015r.
W podsumowaniu Konferencji DAFA podkreślił, że kluczem do sukcesu jest zaangażowanie Członków Stowarzyszenia w stworzenie atrakcyjnego merytorycznie programu, mającego odzwierciedlenie w wysokiej liczbie słuchaczy.

Na zakończenie sesji konferencyjnej prezentacje sponsorów przedstawili reprezentanci firm: ArcelorMittal – Tomasz Lankow; Blachy Pruszyński – Piotr Olgierd Korycki; Blachprofil 2 – Monika Wójcik; Gunnex PL – Magdalena Stachowska.

Spotkanie było okazją do złożenia przez Prezesa Witolda Okońskiego podziękowania wszystkim członkom DAFA za inicjatywy i zaangażowanie w projekty Stowarzyszenia, które składają się na siłę organizacji i gwarantują jej dalszy rozwój i sukcesy.

Reprezentanci firm członków stowarzyszenia DAFA podczas dorocznego, majowego spotkania DAFA
Reprezentanci firm członków stowarzyszenia DAFA podczas dorocznego, majowego spotkania DAFA

Wieczór integracyjny stworzył możliwość bliższego, bezpośredniego poznania się przedstawicieli często konkurujących ze sobą na rynku firm. Atrakcją wieczoru był pokaz iluzjonisty.

Źródło: DAFA

Udostępnij ten wpis

Post Comment