Budujemy ściany z silikatów Część 2: Ściany wewnętrzne i ścianki działowe

Ściany wewnętrzne w budynkach o ukształtowanej bryle zewnętrznej przenoszą obciążenia ze stropów, usztywniają budynek na działanie sił poziomych oraz oddzielają sąsiednie mieszkania, a w budynkach użyteczności publicznej sąsiednie pomieszczenia.
Ściany wewnętrzne muszą posiadać dużą wytrzymałość i wymaganą odporność ogniową.
Charakterystyczną cechą ścian wewnętrznych jest wymagana wysoka izolacyjność akustyczna.
Ścianki działowe dzielą mieszkanie na poszczególne pomieszczenia lub rozdzielają przestrzenie w budynkach użyteczności publicznej czy przemysłowych na pomieszczenia wymagane. Ścianki działowe obciążone są ciężarem własnym w obrębie jednej kondygnacji, niewielkimi ciężarami przedmiotów na nich zawieszonych i niedużymi siłami poziomymi od uderzeń wynikających z użytkowania pomieszczeń.
W stosunku do ścianek działowych wymagania w zakresie izolacyjności akustycznej i odporności ogniowej są mniejsze niż wymagania dotyczące ścian  wewnętrznych.

Asortyment wyrobów silikatowych na ściany wewnętrzne i ścianki działowe

Ściany wewnętrzne - Budujemy ściany z silikatów<br> Część 2: Ściany wewnętrzne i ścianki działowe

Rys. 1. Kształtki silikatowe KSS pełne (P) i drążone (D).

Wyroby silikatowe na ściany wewnętrzne są takie same jak na ściany zewnętrzne. Wyroby te określa PN-B-12066:1998 – „Wyroby budowlane silikatowe. Cegły bloki elementy”.
Posiadają identyczne zalety, jak:
– wytrzymałość na ściskanie 5–25 MPa,
– mrozoodporność 25–50 cykli zamrażania i odmrażania,
– zdolność akumulacji cieplnej, możliwość stworzenia korzystnego mikroklimatu w pomieszczeniach,
– odporność na korozję biologiczną,
– wysoką odporność ogniową, dobrą izolacyjność akustyczną.
Mogą to być jak i dla ścian zewnętrznych wyroby różnych wielkości, a dla budynków użyteczności publicznej niekiedy w różnych kolorach.
Do budowy ścian wewnętrznych stosuje się również kształtki silikatowe ścienne i pustaki wentylacyjne PSW. Klasyfikację, wymagania, cechy fizyczne i cechy zewnętrzne tych wyrobów określa PN-B-12054:1996 „Wyroby budowlane silikatowe. Kształtki ścienne, pustaki wentylacyjne, pustaki ogrodzeniowe”.
Kształtki KSS mogą być pełne (P) i drążone (D), oraz mrozoodporne (M) i nieodporne na działanie mrozu (N), a pustaki wentylacyjne PSW z otworem okrągłym (A) i kwadratowym (B).
Wytrzymałość na ściskanie kształtek ściennych w zależności od wymiarów i klasy wynosi 5,1–16,7 MPa, a pustaków wentylacyjnych 6,7–17,9 MPa. Nasiąkliwość nie więcej niż 16% (z wyjątkiem kształtek klasy 7,5).
Do wykonania ścian wewnętrznych stosuje się ponadto kształtki silikatowe elewacyjne: gładkie, łupane lub młotkowane, jednak przeważnie w budynkach użyteczności publicznej i przemysłowych.
Wyroby te ujęte są w PN-B-12062:1997 „Elementy budowlane elewacyjne silikatowe”, która określa ich klasyfikację, cechy zewnętrzne i cechy fizyczne.
Do wykonywania ścianek działowych stosuje się kształtki silikatowe ujęte w PN-B-12054:1996.

Ściany wewnętrzne - Budujemy ściany z silikatów<br> Część 2: Ściany wewnętrzne i ścianki działowe

 

Ściany wewnętrzne - Budujemy ściany z silikatów<br> Część 2: Ściany wewnętrzne i ścianki działowe

Rys. 3. Pustaki wentylacyjne PSU i PSW z otworem okrągłym typ (A) i kwadratowym typ (B).

Na ścianki działowe stosuje się także inne wyroby silikatowe wyszczególnione w PN-B-12066:1998, w zależności od tego, czy ścianki te nie powinny mieć zwiększonej wytrzymałości oraz izolacyjności akustycznej czy cieplnej.
W ściankach wewnętrznych i w ściankach działowych umieszczone są na ogół nie tylko kanały na przewody wentylacyjne, lecz również na różne przewody instalacyjne.
Do tego celu produkowane są specjalne kształtki.

Ściany wewnętrzne - Budujemy ściany z silikatów<br> Część 2: Ściany wewnętrzne i ścianki działowe

Rys. 4. Niemieckie kształtki silikatowe na przewody instalacyjne.

Rodzaje ścian wewnętrznych

Ściany wewnętrzne mają różną budowę w zależności od tego, jakiego rodzaju pomieszczenia przegradzają. Można rozróżnić między innymi:
– ściany między budynkami w szeregowym budownictwie jednorodzinnym,
– ściany międzymieszkaniowe,
– ściany między pokojami i sanitariatami,
– ściany w budynkach administracyjnych,
– ściany między klasami w budynkach szkolnych,
– ściany między pokojami hotelowymi.

Ważnym ich zadaniem jest zabezpieczenie przed hałasem. Miarą oceny jakości ściany jest zdolność tłumienia dźwięków, która zależy od gęstości właściwej materiału, konstrukcji wyrobu, grubości ściany, a także od konstrukcji stropów i przegród bocznych.
Wymagania w stosunku do izolacyjności akustycznej ścian wewnętrznych określa norma PN-B-02151-3:1999 „Izolacyjność akustyczna przegród budowlanych w budynkach”. Miarą izolacyjności akustycznej ściany jest ważony wskaźnik izolacyjności akustycznej właściwej przybliżonej Rw wyrażany w dB.
Izolacyjność akustyczna ścian wewnętrznych z silikatów na ogół spełnia wymagania normy i kształtuje się następująco:

Ściana z pustaków silikatowych do murowania na pióro i wpust wg Aprobaty Technicznej ITB nr AT-15-3985/99 posiada wyższy wskaźnik izolacyjności akustycznej.

Ściany wewnętrzne - Budujemy ściany z silikatów<br> Część 2: Ściany wewnętrzne i ścianki działowe

Rys. 2. Kształtki ścienne KSS drążone (D):
a) z dwoma otworami,
b) z trzema otworami,
c) z czterema otworami.

Ściany wewnętrzne powinny spełniać wymagania izolacyjności cieplnej określone w rozporządzeniu MSWiA z dnia 30.09.1997 r.
Wartość współczynnika przenikania ciepła dla ścian wewnętrznych oddzielających pomieszczenie ogrzewane od nie ogrzewanego w budynkach w zabudowie jednorodzinnej, winna być Kmax = 1,00 W/(m2K), a w budynkach użyteczności publicznej między pomieszczeniami ogrzewanymi, a klatkami schodowymi lub korytarzami Kmax = 3,00 W/(m2K).

Ostatnio coraz częściej nie ogrzewa się jednakowo wszystkich pomieszczeń przez cały czas; stąd przenikanie ciepła między pomieszczeniami nie jest pożądane.
Dlatego buduje się ściany wewnętrzne warstwowe ocieplane materiałem izolacyjnym.
W budynkach przemysłowych współczynnik Kmax wynosi:
– dla D ti > 16 K – 1,00 W/(m2K),
– dla 8 K < D ti £ 16 K – 1,40 W/(m2K),
– dla D ti £ 8 K – bez wymagań.
gdzie t1 jest to temperatura obliczeniowa w pomieszczeniu, a D t1 różnicą temperatur obliczeniowych.

Rodzaje ścian działowych

Ścianki działowe kształtują pomieszczenia naszego mieszkania i w istotny sposób rzutują na jego charakter oraz cechy użytkowe. Rozróżniamy między innymi następujące rodzaje ścianek działowych:
– ścianki działowe między pokojami w mieszkaniu,
– ścianki działowe między pokojami a sanitariatami,
– ścianki działowe o charakterze dekoracyjnym.
Izolacyjność cieplna ścianek działowych powinna być taka jak ścian wewnętrznych, zgodna z rozporządzeniem MSWiA z 30.09.1997 r.
Ścianki działowe nie powinny być łączone ze stropem monolitycznie.
Należy je oddzielać od stropów na górze i na dole np. warstwą papy.
Natomiast ze ścianami pionowymi ścianki działowe trzeba łączyć trwale.

Ściany wewnętrzne - Budujemy ściany z silikatów<br> Część 2: Ściany wewnętrzne i ścianki działowe

Ścianki działowe nie powinny być budowane jednocześnie ze ścianami nośnymi; może to spowodować występowanie rys i pęknięć elementów budynku. W zależności od konstrukcji, rozpiętości i wysokości ścianki działowe mogą być zbrojone lub nie.
Ścianki działowe w budynkach niskich wykonuje się po zakończeniu stanu surowego budynku, a w budynkach wyższych – po wybudowaniu co najmniej dwóch kondygnacji leżących powyżej kondygnacji, na której muruje się ścianki.
Silikatowe ścianki działowe posiadają dobrą izolacyjność akustyczną.

Przedstawia się ona następująco:
Ściany wewnętrzne i ścianki działowe z silikatów wyjątkowo dobrze odpowiadają potrzebom budownictwa. Posiadają dużą wytrzymałość na ściskanie i wysoką izolacyjność akustyczną, która jest bardzo istotnym, jeśli nie najważniejszym parametrem technicznym tych ścian.
Ponadto mają wysoką odporność ogniową i zbudowane są z wyrobów ekologicznych, tworzących korzystny dla człowieka mikroklimat w pomieszczeniach.
Szeroki asortyment wyrobów silikatowych dowolnie pozwala kształtować ściany wewnętrzne i ścianki działowe stosownie do wymagań budownictwa.
W artykule wykorzystano zdjęcia z Informatora Związku Pracodawców CBiS

Tabela 1. Izolacyjność akustyczna niektórych ścian wewnętrznych z wyrobów silikatowych.

Rodzaj ściany Wymiary wyrobu (mm) Rodzaj wyrobu Charakterystyka ściany Wymagania Rw (IB)
gr. (mm) gęstość (kg/dm3) masa (kg/m2) Rw (dB)
Ściany między budynkami w szeregowym budownictwie jednorodzinnym 120×65×250
120×220×250
250×120×250 500×138×250
pełny 250 1,9 475 52–54 52–55
Ściany międzymieszkaniowe w budownictwie wielorodzinnym 50
Ściany między klasami w budynkach szkolnych 250×138×120
250×220×120
500×138×120
500×220×120
pełny 120 1,9 228 44-46 45
250×104×180
250×138×180
250×220×180
500×138×180
pełny 180 1,9 342 50-51
120×65×250
120×220×250
250×220×250
500×138×250
pełny 250 1,9 475 52-54
120×65×250
120×220×250
250×220×250
500×138×250
pełny 250 1,5 375 48-50
Ściany między pokojami hotelowymi 250×104×190
250×138×180
250×220×180
500×138×190
pełny 180 1,9 342 50-51 50

Tabela 2. Wskaźniki izolacyjności akustycznej dla ściany z pustaków silikatowych drążonych murowanej na pióro i wpust.

Symbol elementu Wymiary elementu (mm) Grubość ściany (cm) Wskaźnik laboratoryjnej izolacyjności akustycznej
Rw RA1 RA2
EMD 12 P+W 518×120×220 12 50 49 46
EMD 18 P+W 258×180×220 18 55 54 49
EMD 25 P+W 258×250×220 25 58 56 52

 

1) – zredukowane wskaźniki izolacyjności akustycznej uwzględniające między innymi wpływ bocznego przenoszenia dźwięku,
2) – zapełnione zaprawą kanały pionowe po zestawieniu elementów w murze.

Tabela 3. Izolacyjność akustyczna niektórych ścianek działowych.

 

Rodzaj ścianki Wymiary wyrobu
(mm)
Rodzaj wyrobu Charakterystyka ścianki Wymagania
wg PN
Rw dB
gr.
(mm)
gęstość
(kg/dm2)
masa
(kg/m2)
Rw
(dB)
Ścianki działowe między pokojami 250×138×65
250×220×65
500×220×65
drążony 65 1,5 97,5 39 37
250×120×65
250×138×65
250×220×65
500×220×65
pełny 65 1,9 123,5 38-39
250×104×80
250×138×80
250×220×80
500×500×80
drążony 80 1,5 120,0 39-40
Ścianki działowe między pokojami a sanitariatami 250×104×80
250×138×80
250×220×80
500×138×80
drążony 120 1,5 180,0 43-44 42
pełny 120 1,9 228 44-46

Tabela 4. Izolacyjność akustyczna dwuwarstwowych ścianek działowych z niemieckich wyrobów silikatowych typu KS XL-RE.

Grubość ścianki działowej podwójnej (cm) Klasa gęstości (kg/dm3) Izolacyjność akustyczna Rw (dB)
2×11,5
2×15
2×17,5
1,8
1,8
1,8
65
68
69

Dr inż. Bohdan Pieńkowski
PPP „Cerprojekt-Cerkam” Sp. z o.o.
Warszawa

WARSTWY – DACHY i ŚCIANY 1’2002

Udostępnij ten wpis

Post Comment